REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

WWW.FACTUM.COM.PL

 

§1

Postanowienia ogólne i definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:   Strona internetowa– strona internetowa pod adresem www.factum.com.pl, zawierająca informacje dotyczące usług świadczonych przez Właściciela.   Właściciel – „FACTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075947, NIP: 1132338311, REGON: 017196139, kapitał zakładowy: 58.800,00 PLN.   Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.   Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników.

§2

Strona internetowa

 
 1. Strona internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
 
 1. Wejście na Stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu jest proszony o niekorzystanie ze Strony internetowej.
 
 1. Strona internetowa powstała w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z ofertą i usługami Właściciela oraz do złożenia zapytania ofertowego. Jakiekolwiek inne korzystanie ze Strony internetowej stanowi działanie zabronione i narusza prawa Właściciela bądź osób trzecich.
 
 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
 
 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej, jej nazwy, domeny internetowej i zawartości Strony internetowej stanowią wyłączną własność Właściciela i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Strony internetowej, utrudniałyby dostęp do Strony internetowej lub zawartości Strony internetowej lub korzystanie ze Strony internetowej. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 

 §3

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

 
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej Stronie internetowej stanowią własność Właściciela lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 
 1. Użytkownik Strony internetowej może drukować treści ze Strony internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie na własny użytek w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 
 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela użytkownik Strony internetowej nie może:
 • wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej Strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej Strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 

§4

Dane osobowe

Właściciel jest administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Strony internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

§5

Reklamacje

 
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 
 1. Reklamację należy składać droga elektroniczną na adres e-mail: info@factum.com.pl wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
 
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
 1. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostatecznie i nie przysługuje w niej odwołanie
 

§6

Odpowiedzialność

 
 1. Prezentowane na Stronie internetowej produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane zostały wyłącznie w celu informacyjnym.
 
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jej pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Właściciel będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie internetowej.
 
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika niewłaściwych danych.
 
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Polityką Prywatności działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich (w tym za włamania, działania hakerskie).
 
 1. Na Stronie internetowej mogą być umieszczone linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych podmiotów trzecich, a także za przetwarzanie danych osobowych w ramach stron internetowych podmiotów trzecich.
 

§7

Postanowienia końcowe

 
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających ze Strony internetowej od chwili jego opublikowania.
 
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.
 
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, w szczególności do rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. Użytkownik zostanie poinformowany o treści nowego Regulaminu przez umieszczenie przez Właściciela na Stronie internetowej nowego Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia jego opublikowanie na Stronie internetowej.
      Wersja 1.   Warszawa, dnia 03.10.2019