POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

1. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa w jakim celu, w jaki sposób „FACTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075947, NIP: 1132338311, REGON: 017196139, kapitał zakładowy: 58.800,00PLN, („Factum” albo „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej:www.factum.com.pl („Strona internetowa”).

2. Kontakt z nami jest możliwy drogą mailową lub telefoniczną – aktualne dane kontaktowej znajdują się na Stronie internetowej.

3. Podczas Państwa wizyty na naszej Stronie internetowej pozyskiwane są z jednej strony dane, w przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby, z drugiej zaś strony w wyniku podejmowanych przez Państwa czynności na Stronie internetowej przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

Kategorie, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Na naszej Stronie internetowe udostępniamy Państwu formularz „Zapytanie ofertowe”. W ramach tego formularza gromadzimy następujące dane: (1) imię, (2) nazwisko, (3) adres e-mail, (4) numer telefonu (którego podanie jest dobrowolne), (5) firma. Przetwarzamy ww. dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zwrotnego i przedstawienia interesującej Państwa oferty.

Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w każdym czasie wycofana, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą mailową, na podany na Stronie internetowej adres mailowy. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe, które przekazane nam zostaną drogą mailową, w celu prowadzenia korespondencji z Państwem lub w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania lub prowadzeniu korespondencji.

3. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody lub – w przypadku przetwarzania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do chwili skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty działające na nasze zlecenie i w naszym imieniu w szczególności podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwami trzecimi są państwa poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają tak dobrej ochrony danych jak w Unii Europejskiej. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa

1. Przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

2) Prawo dostępu do danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i – jeżeli tak – zażądać informacji o swoich danych osobowych.

3) Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4) Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.

6) Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania kopii przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi.

2. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wówczas będziemy mieli co do zasady obowiązek zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

3. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: info@factum.com.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Factum.

4. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają żądnej czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanych decyzji.

Pliki logowania serwera

Informujemy, że z momentem połączenia się przez Państwa ze Stroną internetową nasz serwer sieciowy pobiera dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę i standardowo zachowuje ich część w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o Państwa systemie operacyjnym, przeglądarce, z której Państwo korzystają, nazwie wyświetlanych informacji, momencie wejścia na naszą stronę internetową, stronie poprzednio odwiedzanej przez Państwa oraz ilości danych przekazywanych Państwu. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Cookies

1. Na naszej Stronie internetowej stosujemy również tzw. cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które Państwa przeglądarka zapisuje na żądanie naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu. Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane w momencie zamykania Państwa przeglądarki, a z drugiej strony o tzw. trwałe cookies, których maksymalna ważność wynosi do 30 dni. Cookies nie mogą instalować programów ani przenosić wirusów na Państwo urządzenie końcowe.

2. Z pomocą cookies możliwa jest analiza korzystania z naszej Strony internetowej, a zwłaszcza zapotrzebowania na udostępniane przez nas informacje, tak abyśmy mogli modyfikować i ciągle ulepszać naszą ofertę odpowiednio do zapotrzebowania. Nie chodzi przy tym o sposób korzystania ze Strony internetowej konkretnej osoby; chcemy analizować, jak nasza Strona internetowa jest ogólnie wykorzystywana, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary Strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo użytkownicy przebywają na naszej Stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.

3. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej akceptują Państwo stosowanie cookies zgodnie z niniejsza Polityką prywatności i domyślnymi ustawieniami. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie cookies lub chcą Państwo ograniczyć zakres korzystania z cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Strony internetowej.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies należy postępować zgodnie z zgodnie ze wskazówkami, w zależności od stosowanej przeglądarki:

  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Mozzila Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Pozostałe postanowienia

Factum oświadcza, iż dokłada wszelkich starań oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez Factum danych osobowych.

Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

Wersja 1.

Warszawa, 03.10.2019